top of page

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym prowadzonym przez adresem sarapataartgallery.com. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego sarapataartgallery.com jest Christophe Zerbone Investments, NIP: 5252481852, zwaną dalej Sprzedającym.

 2. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

 3. Do korzystania ze strony internetowej sarapataartgallery.com w tym do składania zamówień za pośrednictwem tej strony niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową, obsługującą standard HTML5 z technologią web storage.


Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w serwisie Internetowym.

 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przedmiot transakcji - zwany zamiennie „Obiekt” - wymieniony i opisany w serwisie internetowym, a którego dotyczy Umowa sprzedaży.

 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Obiektów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sprzedającego.

 5. Serwis Internetowy lub Sprzedający – serwis internetowy dostępny pod adresem sarapataartgallery.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.


Przedmiot sprzedaży

 1. Obiektami w sprzedaży prowadzonej przez Serwis internetowy są dzieła sztuki, w szczególności obrazy, pochodzące bezpośrednio od ich twórców.

 2. Obiekty oferowane przez Serwis internetowy mogą nosić ślady upływu czasu i indywidualne cechy. Sprzedający zobowiązuje się informować Kupujących o indywidualnych cechach obiektów oraz dostarczać je bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 3. Oferowane w Serwisie internetowym obiekty zostały przyjęte do sprzedaży na podstawie umowy komisu lub zostały nabyte przez Sprzedającego i stanowią jego własność.

 4. Sprzedażą nie są, w żadnym wypadku, objęte prawa autorskie, w szczególności prawo do powielania, lub komercyjnego wykorzystania obiektów lub ich wizerunków.

 5. Warunkiem przyjęcia obiektów do Serwisu internetowego jest złożenie oświadczenia przez właścicieli obiektów, że obiekty te są oryginalne, stanowią ich własność i nie naruszają niczyich praw autorskich.

 6. Serwis internetowy zastrzega możliwość usunięcia z serwisu obiektów, w odniesieniu do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że oświadczenia złożone zgodnie z pkt 15 powyżej nie są prawdziwe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne obiektów i ich wady prawne.

 7. Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży obiektów mogą się, z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić od oryginału, w szczególności w zakresie barw, czy widoczności faktur.

 8. Właścicielem wszystkich fotografii umieszczonych w Serwisie internetowym jest Sprzedający, chyba że zaznaczono inaczej. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w serwisie bez wyrażonej na piśmie zgody Sprzedającego.


Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Przeglądanie oferty serwisu, kierowanie pytań oraz dokonywanie transakcji nie wymaga od Klienta rejestracji w serwisie. 

 3. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich lub w innej walucie. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba, że zaznaczone jest inaczej.

 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową sarapataartgallery.com, a także pod adresem email: contact@sarapataartgallery.com

 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu.

 6. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który nabyte obiekty mają być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy Klient zechce złożyć kolejne Zamówienie, a jego dane teleadresowe uległy zmianie, jest on zobowiązany do ich zaktualizowania.

 7. W przypadku gdy podane dane nie są prawidłowe i spowodują wystąpienie szkody po stronie Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami.

 8. Klient otrzymuje paragon bądź fakturę VAT na życzenie, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Większość obiektów jest sprzedawana w systemie VAT marży.

 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Polityką prywatności.

 10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź serwisu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 11. Następnie w najbliższym możliwym terminie, ale nie dłużej niż w ciągu 48 godzin (nie licząc dni wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres email, serwis dostarczy potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji.

 12. Potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 13. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.

 14. W przypadku przedłużenia się terminu potwierdzenia realizacji zamówienia serwis zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta, który w takim przypadku ma prawo do odstąpienia od zamówienia.

 15. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze stron zgodnie z pkt. 13 lub 14 powyżej serwis zwróci Klientowi wszelkie wniesione przez niego wpłaty.

Płatność

 1. Płatności ceny pracy oraz kosztów transportu są dokonywane w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu paypal, payu lub na podstawie przelewu (Płatność Manualna) na wskazany w zamówieniu rachunek bankowy.

 2. Otrzymanie płatności jest warunkiem dostarczenia prac przez serwis

Dostawa

 1. Zakupione przedmioty są wysyłane do 14 dni od zaksięgowania wpłaty, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt, za pośrednictwem firmy kurierskiej. W wyjątkowych wypadkach czas realizacji może się wydłużyć, wówczas Klient informowany jest o opóźnieniu i jego przyczynie.

 2. Koszt dostawy pokrywa Klient. Opłaty mogą się wahać w zależności od oferowanego przedmiotu i są podane w zamówieniu w sekcji: „Sposób dostawy”.

 3. W wyjątkowych przypadkach koszt przesyłki jest wyliczany indywidualnie, na życzenie Klienta.

 4. Serwis internetowy nie odpowiada za utratę obiektów lub szkody wyrządzone przez firmy kurierskie.

 5. Kupujący może także odebrać zakupiony przedmiot osobiście, po uprzednim uzgodnieniu okoliczności odbioru ze Sprzedającym.

Zwroty

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionego w serwisie obiektu, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku, serwis zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

 2. Zwrot płatności nastąpi do 7 dni roboczych po otrzymaniu przez serwis zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci przedmiot w stanie niezmienionym od tego, w jakim ów przedmiot zakupił. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki. Na prośbę Klienta, Sprzedający udzieli wszelkich wskazówek co do właściwej formy zapakowania zwracanego przedmiotu.

 3. Przy zwrotach krajowych w przypadku zwrotu zakupionego przedmiotu serwis zwraca Klientowi koszt odesłania przedmiotu do wysokości kosztów odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

 4. Aby dokonać zwrotu, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: contact@sarapataartgallery.com

 5. Paczkę zwrotną można nadać za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej (nie dotyczy zwrotu zakupionych dzieł sztuki w tym obrazów i rzeźb. Wymagana wcześniejszą konsultacja co do formy zabezpieczenia działa i jego transportu).

 6. Wszystkie paczki wysłane do paczkomatu, za pobraniem bądź przyniesione osobiście nie zostaną przyjęte.

 7. Koszt wysyłki leży po stronie klienta.

 8. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku, gdy nabyty obiekt został wykonany na indywidualne zamówienie (w tym PRINT), dostosowany lub przetworzony na życzenie klienta, w szczególności oprawiony w ramę lub zdjęty z blejtram.

 9. Sprzedający podkreśla, że przedmiotem jego oferty są obiekty indywidualne, często używane, zaś płótno należy do rzeczy miękkich, łatwo ulegających zarysowaniom, mikrowgięciom. Pomimo, że Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dokładnie opisać wszelkie usterki oferowanych przedmiotów, to znakomita ich większość nosi ślady upływu czasu.


Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych serwisowi dobrowolnie w ramach Rejestracji i składania Zamówienia jest Sprzedający.

 2. Serwis przetwarza dane osobowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko Klienta, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego. Serwis kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.

 3. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia w udostępnionym profilu użytkownika, a także prawo do żądania usunięcia danych z bazy Klientów serwisu, po wcześniejszym zgłoszeniu w formie pisemnej lub elektronicznej

 4. Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 5. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.

 6. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w formułę wypisu zamieszczoną w dolnej części Newslettera i w zakładce ustawienia na profilu użytkownika

 7. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych oraz ochrony prywatności, zostały opublikowane na stronie Polityka prywatności.


Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu podczas następnego logowania w serwisie i/lub drogą mailową. 

 3. Serwis respektuje wolność wypowiedzi artystycznej gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP. i nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez eksponowane Obiekty, w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

 4. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: contact@sarapataartgallery

 5. Zaktualizowany regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2023

bottom of page